Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1455 w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXXVII/1206/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.
Data publikacji: 19.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1455/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXXVII/1206/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

Na podstawie art. 54 §3  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS6.0914-2/10-1 z dnia 4 marca 2010 r.  na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXXVII/1206/2005 z dnia   30 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubinie o treści jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, dnia 6 kwietnia 2010 r.

                                                                          

    Do

                                                                           Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                           we Wrocławiu

                                                                           ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław

 

Skarżący: Wojewoda Dolnośląski

                   Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

 

Organ:  Zarząd Powiatu w Lubinie

             ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-220 Lubin

 

 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 4 marca na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXXVII/1206/2005, doręczoną organowi w  dniu 9 marca 2010 r.

 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Lubinie przekazuje wraz z aktami sprawy, skargę  Wojewody Dolnośląskiego, z dnia 24 marca 2010 r. na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXXVII/1206/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie Pani Alinie Tarczyńskiej i wnosi o:

 

rozpoznanie skargi.

 

Uzasadnienie

 

            Na wstępie Zarząd Powiatu w Lubinie wskazuje, że skarga została złożona za pośrednictwem niewłaściwego organu – Starosty Lubińskiego. Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Skoro przedmiotem skargi wniesionej przez Wojewodę Dolnośląskiego jest uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie, skarga winna zostać wniesiona za pośrednictwem tego organu, a nie jak to uczynił skarżący, za pośrednictwem Starosty Lubińskiego. Błędnie również została w skardze oznaczona strona przeciwna, albowiem winien jako strona przeciwna zostać wskazany Zarząd Powiatu w Lubinie a nie Starosta Powiatu Lubińskiego. Mając na uwadze powyższe, Starosta Powiatu Lubińskiego, do którego została skierowana skarga jako do organu niewłaściwego, przekazał skargę organowi właściwemu – Zarządowi Powiatu w Lubinie i organ ten jako właściwy w sprawie, składa odpowiedź na wywiedzioną przez Wojewodę Dolnośląskiego skargę.

 

1.      Stan faktyczny

Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą z dnia 30 grudnia 2005 r. Nr  XXXVII/1206/2005  powołał Panią Alinę Tarczyńską na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dniem 1 stycznia 2006 r. Uchwała ta nie była przedkładana organowi nadzoru, albowiem obowiązku takiego nie przewidują przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ani też przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

Obejmując stanowisko dyrektora PCPR w Lubinie, Pani Alina Tarczyńska legitymowała się tytułem magistra pedagogiki oraz tytułem organizatora pomocy społecznej, nadanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez  dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu (dyplom z dnia 3 września 2004 r.), nadto posiadała ona wymagany ustawą, co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej. W ocenie organu posiadała więc uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

2.      Zarzuty zawarte w skardze

Skarżący zarzucił podjęcie zaskarżonej uchwały z naruszeniem art. 122 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2005 r. z uwagi na upływ terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez organ nadzoru jakim jest skarżący.

 

3.      Odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze

Odnosząc się do zarzutów skargi, Zarząd Powiatu stwierdza, iż dokonał oceny jej zasadności, jednak nie zajął merytorycznego stanowiska, w szczególności nie uwzględnił skargi w całości oraz nie podjął uchwały o odwołaniu Aliny Tarczyńskiej z zajmowanego stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wątpliwości Zarządu Powiatu budzi z jednej strony fakt legitymowania się przez Panią Alinę Tarczyńską specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ust. 1ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), z drugiej, mając na uwadze pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej  - DPS-VI-41114-4482-192-MJ/09 z dnia 07.10.2009 r. kwestionujące możliwość zatrudnienia tej osoby na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z uwagi na legitymowanie się dyplomem ukończenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych z dnia 03.09.2004 r. niezgodnego z treścią aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. ukończenia specjalizacji przez podmiot właściwy dla osób posiadających wykształcenie średnie, a nie wyższe.

 

Tym samym nadal obowiązuje zaskarżona uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2005 r. Nr  XXXVII/1206/2005, i wobec zasygnalizowanych wyżej wątpliwości Zarząd Powiatu wnosi jak na wstępie.

 

.................................

(podpisy)         

 

 

Załączniki:

1.      Odpis odpowiedzi na skargę

2.      Uporządkowane i ponumerowane akta sprawy.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)