Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1452 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 19.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1452/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., stanowiący Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

1.
  Załączniki do uchwały nr 1452.doc
(215 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)