Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r. nr 1445 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 15.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXIV/1445/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 marca 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220   i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) i art.15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058,    Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505 z 2009 r.  Nr 19 poz.101, Nr 65 poz. 545, Nr 91 poz. 742, Nr 206 poz.1591, Nr  219 poz. 1706, Nr 223 poz. 1778, Nr 157 poz. 1241 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powierza się jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ekranów akustycznych przy  ul. Niepodległości w Lubinie” w zakresie jak w §2.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralska – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie:

- wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ekranów akustycznych przy  ul. Niepodległości w Lubinie” oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zadania i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie 380 000 zł.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Dróg  Powiatowych w  Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Renaty Napieralskiej p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ekranów akustycznych przy  ul. Niepodległości w Lubinie” gdyż zadanie to przewidziane wstępnie do wykonania przez Wydział Infrastruktury Technicznej  i Zamówień Publicznych zostało wnioskiem do Zarządu Powiatu w Lubinie przekazane do realizacji dla Zarządu Dróg Powiatowych, z uwagi na charakter robót związanych branżowo z drogownictwem.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)