Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r. nr 1442 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 15.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXIV/1442/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 marca 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art.7a i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rudna a Powiatem Lubińskim                  w sprawie realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych p.n.:

 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Wądroże”

       „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kębłów”

       „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk”

       oraz wykonania dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej w m. Rudna –  ul. Krochmalna”. 

2.        Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

 

 Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji zadań inwestycyjnych p.n:     „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Wądroże”

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kębłów”

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk”

oraz wykonania  dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa chodnika wraz                   z oświetleniem przy drodze powiatowej w m. Rudna – ul. Krochmalna”. 

Funkcję inwestora jak również środki na realizację zadania zabezpiecza Gmina Rudna.

Po zakończeniu Gmina Rudna przekaże protokolarnie inwestycje wraz z dokumentacją powykonawczą Powiatowi Lubińskiemu. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni swobodne korzystanie z wydzielonych chodników  dla pieszych                                      w wyżej wymienionych miejscowościach.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)