Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2010 r. nr 1435 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 13.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXIII/1435/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 marca 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.  

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wnosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., przyjętego uchwałą Nr CCLXII/1427/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

§ 2

 

W projekcie uchwały Rady Powiatu § 1 otrzymuje brzmienie:  

,,W uchwale Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. wprowadza następujące zmiany:

1.        w § 5 po zapisie ,, ...o kwotę 109 002 zł.” dodaje się zapis ,,sfinansowany z wolnych środków.”

2.        w załączniku Nr 2 uchyla się § ,,957 - Nadwyżki z lat ubiegłych" i zastępuje się § ,,955 -  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki”. 

 

 

  

§ 3

 

1.     W § 4 projektu uchwały Rady Powiatu po zapisie ,, … o kwotę 456 337 zł.” dodaje się zapis ,,sfinansowany z wolnych środków. ”

2.     W załączniku Nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu uchyla się § ,,957 - Nadwyżki z lat ubiegłych” i zastępuje się § ,,955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki”. 

3.     W objaśnieniach projektu uchwały Rady Powiatu w pkt. 2 ,,§ 957” zastępuje się ,,§ 955”.

 

 

§ 4

 

Dotychczasowe paragrafy o numerach: 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 i 9 otrzymują odpowiednio numerację 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

 

 

 

§ 5

 

Zarząd przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. 

oraz jednolity tekst projektu uchwały uwzględniający autopoprawkę.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)