Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2010 r. nr 1434 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.
Data publikacji: 13.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXII/1434/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 16 marca 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia  likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego   przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23,   poz. 220, Nr 62,  poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; 2003 r. Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1795; z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 98, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 ) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 3, art. 89 ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala termin rozpoczęcia likwidacji gospodarstwa pomocniczego  działającego pod nazwą Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna, na dzień 1 kwietnia 2010 roku, a jej zakończenia na dzień 31 sierpnia 2010 roku .                                                          

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się pani Ewie Janiszewskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi  Członkowi  Zarządu Z-cy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.   

                                                                   

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

             Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wystąpił pismem z dnia 12 marca 2010 r. ( ZSP171/2010 ) o wyrażenie zgody  na likwidację gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego w placówce.

            Zgodnie z art. 89, ust. 2 cytowanej ustawy zarząd powiatu opiniuje termin rozpoczęcia i likwidacji gospodarstwa pomocniczego.

            Likwidacja gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przeprowadzana jest zgodnie z ustawą   o finansach publicznych.

Składniki majątkowe, którymi dysponowało gospodarstwo, zostaną przekazane szkole.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)