Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2010 r. nr 1431 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r.
Data publikacji: 13.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXII/1431/2010    

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

4.
  zał 3 - dochody Skarbu Państwa.docx
(11.87 KB)

3.
  zał 2 - wydatki.docx
(24.48 KB)

2.
  zał 1- dochody.docx
(22.13 KB)

1.
  uzasadnienie.docx
(10.55 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)