Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2010 r. nr 1420 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 09.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 09.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXI/1420/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 marca 2010 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)   oraz art. 19 ust. 1  i  art. 39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz.545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 124, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706, Nr 223, poz. 1778),  Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna   postępowanie    o    udzielenie   zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:   Udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego w wysokości   28 000 000,00 PLN.

 

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie    przetargu nieograniczonego na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Marta Kuczyńska

3. Członek                           -  Teresa Walasek

4. Członek                           -  Dorota Lenczuk

5. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski

 

§ 3

Zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi Finansowemu oraz Wydziałowi Infrastruktury Technicznej   i   Zamówień Publicznych.

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)