Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 911 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/911/2008

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.        Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu nagród dla dzieci biorących udział w drugim Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Jasełek Bożonarodzeniowych w dniu 15 stycznia 2009 r. organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lubinie, do wysokości 200 złotych (słownie: dwieście złotych).

2.        Źródło finansowania: Dział 750 – Administracja publicza, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)