Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 910 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/910/2008

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka 
w Raszówce.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.112 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.  Nr 115 poz. 728), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

                                                                           § 1                     

 

Powierza z dniem 23 grudnia 2008 r. Panu Leszkowi Czura pełnienie obowiązków dyrektora  Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce do czasu powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce zachodzi konieczność powierzenia obowiązków Panu Leszkowi Czura do czasu powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)