Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1397 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego warunków i zasad organizacji programów rozwojowych w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010.
Data publikacji: 11.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 11.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLVII/1397/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 lutego 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego warunków i zasad organizacji programów rozwojowych w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010.

 

Na  podstawie  art. 32  ust. 1, ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o  samorządzie  powiatowym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz..1806;   z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753  ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr CCXLI/1307/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 4 grudnia  2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego warunków i zasad organizacji programów rozwojowych w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

   „ 10.Uczeń zostaje skreślony z listy uczestników programów rozwojowych, jeżeli:

    a) utracił status ucznia szkoły objętej programem,

    b) zrezygnował z udziału w projekcie, rezygnacja wymaga pisemnego uzasadnienia,

    c) opuścił więcej niż 2 godziny zajęć w danym miesiącu bez zasadnego usprawiedliwienia.”

2. W § 6 dodaje się ust. 10 a w brzmieniu:

    10 a. O skreśleniu z listy uczestników programów rozwojowych zostanie powiadomiony Beneficjent Ostateczny jego rodzice lub opiekunowie oraz dyrektor szkoły do której uczęszcza Beneficjent Ostateczny.”

3. W § 6 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

   „ 14. Beneficjent Ostateczny skreślony z listy uczestników programów rozwojowych może    być obciążony kosztami uczestnictwa w programie poniesionymi przez Beneficjenta do dnia skreślenia  z listy uczestników programu.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)