Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 907 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/907/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 grudnia 2008 r. 
 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

 

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Powiatu w Lubinie zgodnie z ustawą o systemie oświaty może zwolnić dyrektora z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Uchwała nr CXXVIII/702/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego zawartym w piśmie z dnia 24 listopada 2008 r., znak: NK.II.0911-17/624/08 utraciła swoją moc.

Pani Jolanta Dubińska zwróciła się z wnioskiem do Rady Powiatu o zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Czynności związane z właściwą organizacją pracy i sprawnym zarządzaniem placówką wymagają pełnej dyspozycyjności, co często trudno pogodzić z realizacją obowiązkowych godzin dydaktycznych.

 


Załączniki

1
  Projekt uchwały Nr 907.doc
(34 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)