Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 905 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/905/2008

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w  sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Lubinie.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu  w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

III Liceum Profilowane w Lubinie nie uruchomiło kształcenia uczniów. W związku z powyższym, należy zlikwidować szkołę, która  nie prowadzi kształcenia.Wniosek o likwidację szkoły złożył dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie pismo Nr ZSZiO/5419/12/2008.


Załączniki

1
  Załącznik do uchwały Nr 905.doc
(39 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)