Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 903 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII /903/2008

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998r.  o samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592,  ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111)  oraz art. 19 ust. 2  i  art. 39  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058),  Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Ochrona mienia oraz obsługa systemu telewizji dozorowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b”.

 

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego  na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Dagmara Mikutel

3. Członek                           -  Małgorzata Sulikowska

4. Członek                           -  Elżbieta Kramek

5. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski

 

§ 3

 

Zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi  Infrastruktury  Technicznej  i   Zamówień Publicznych.

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)