Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 902 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/902/2008

          ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lubina oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr CCXXIV/1475/2006 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 18 lipca 2006 r.          w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu     w Lubinie Nr XIV/75/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r., Nr LXXII/388/07 z dnia                      11 października 2007 r., Nr CXXV/695/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz                          Nr CLI/832/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

   „Apteka dla wszystkich

   Lubin, ul. Polna 38

   poniedziałek – piątek:   8.00 – 20.00

   sobota:  8.00 – 16.00

   niedziele i święta grafik”.

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

             

     

UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 533, z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek w powiecie, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

Na wniosek M.L. FARM Mariola Lech, Zarząd Powiatu w Lubinie zwrócił się pismem do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu oraz Prezydenta Miasta Lubina      i uzyskał pozytywne opinie w sprawie zmiany godzin pracy „Apteki dla wszystkich”.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)