Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 stycznia 2010 r. nr 1377 w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
Data publikacji: 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLIII/1377/2010

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia  29 stycznia 2010 r.

 

 

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

 

Na podstawie art. 32  ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458  oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla:

1.      Józefa Marciniszyna – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Lubinie.

2.      Jolanty Dubińskiej – dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

3.      Mariana Szagały – dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

4.      Beaty Grzelińskiej – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Lubinie.

5.      Grażyny Dąbrowskiej – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie.

6.      Ewy Janiszewskiej – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

7.      Elżbiety Galas – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

8.      Waldemara Doleckiego – dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

9.      Ryszarda Kabata – Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na wniosek Zarządu Powiatu w Lubinie postanowiono złożyć wnioski o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla osób, których działalność wybitnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i wychowania.Zgodnie z rozporządzeniem MEN wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” przedkłada Ministrowi Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę. Wniosek organu prowadzącego szkołę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)