Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 stycznia 2010 r. nr 1366 w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.5, w Priorytecie VI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
Data publikacji: 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLI/1366/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 22 stycznia 2010 r.

 

 

w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.5, w Priorytecie VI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).  

 

Na  podstawie  art. 32  ust. 1, ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o  samorządzie  powiatowym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz..1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z § 2 ust. 4 i 5 Uchwały nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010 Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.05.00-02-010/09„ Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego” w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową  w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę – Starostę Lubińskiego oraz Ryszarda Kabata - Członka Zarządu do podpisania ww. umowy.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3331/III/09 z dnia 14 września 2009 r.w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową  w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) projekt Powiatu Lubińskiego nr WND-RPDS.06.05.00-02-010/09 pn. Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu w PLN – 2 033 850,27

Kwota dofinansowania w PLN – 1 423 695,19

 

Termin zakończenia finansowego realizacji  projektu – 31.03.2011 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)