Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 1361 w sprawie zawarcia porozumienia na kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej.
Data publikacji: 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCL/1361/2010

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia  19 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia na kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Na podstawie art. 32  ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458  oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 5c pkt. 2 i art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej na podbudowie programowej gimnazjum w Technikum Nr 2 w Lubinie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie od dnia 1 września 2010 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zadaniem Zarządu Powiatu wynikającym z art. 5c, ust. 2 ustawy o systemie oświaty jest zawarcie porozumieniu z dyrektorem szkoły prowadzącym kształcenie zawodowe,
po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia ustalenie zawodów w których kształci szkoła. Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej na podbudowie gimnazjum w Technikum Nr 2 w Lubinie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2
w Lubinie jest rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły i jednocześnie zwiększa atrakcyjność edukacyjną powiatu.  Szkoła uzyskała pozytywną opinię w zakresie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubinie PRZ.000-33/09 z dnia 17.12.2009 r.

Kształcenie w nowym zawodzie w istniejącym Technikum Nr 2 w Lubinie nie jest tworzeniem nowej szkoły tylko rozszerzeniem zawodów w których kształci szkoła.

Mając powyższe na względzie, rozpoczęcie kształcenia jest możliwe dopiero od 1 września 2010 r.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)