Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1355 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych.
Data publikacji: 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVIII/1355/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 25b oraz art. 43 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu:

1. lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 26 m2 usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki 9 w celu prowadzenia opieki pielęgniarskiej, na okres 3 lat,

2. lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36 m2  usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki 9 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego, na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie wnioskiem z dnia 14.12.2009 r.,
Nr FK-2110/5/2009 wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu:

1. lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 26 m2 usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki 9 w celu prowadzenia opieki pielęgniarskiej
z dotychczasowym jego najemcą – Krystyną Rutkowską prowadzącą Indywidualną Praktykę Pielęgniarską oraz Urszulą Janisio prowadzącą Indywidualną Praktykę Pielęgniarską,

2. lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36 m2   usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie przy ul. Kościuszki 9 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego z dotychczasową jego najemcą – Aleksandrem Sienkiewiczem prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługową. w Lubinie.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna powiatu ma prawo zawierać kolejne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na tą samą nieruchomość lub jej część z tym samym podmiotem za zgodą Zarządu Powiatu  w Lubinie.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)