Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1354 w sprawie określenia zasad ustalania średniorocznego kosztu eksploatacji 1 m2 powierzchni budynku i gruntu z budynkiem związanego.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVIII/1354/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad ustalania średniorocznego kosztu eksploatacji 1 m2 powierzchni budynku i gruntu z budynkiem związanego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Do wyliczenia wysokości czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy 1 m2  powierzchni lokalu lub budynku należy stosować § 12 ust. 4 uchwały Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (tekst jednolity – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 112 poz. 1878).

2. Do kalkulacji średniorocznego kosztu eksploatacji 1 m2  powierzchni budynku i gruntu
z budynkiem związanego należy przyjąć wszystkie koszty poniesione w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy, a w szczególności:

1) prac porządkowych,

2) materiałów i remontów,

3) środków czystości,

4) wynagrodzeń i pochodne wynagrodzeń osób związanych z obsługą budynku i gruntu,

5) ochrony fizycznej obiektu lub obsługi sytemu alarmowego (monitoringu),

6) usług przeprowadzania okresowych kontrolni stanu technicznego obiektu,

7) podatku od nieruchomości lub rolnego,

8) opłat z tytułu trwałego zarządu,

9) ubezpieczenia obiektu i odpowiedzialności cywilnej,

10) czyszczenia kanalizacji.

11) zużycia energii elektrycznej,

12) wywozu nieczystości,

13) dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

14) centralnego ogrzewania,

15) zużycia gazu,

16) legalizacji gaśnic.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

 

            Zarząd Powiatu w Lubinie na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2009 r., po zapoznaniu się z uzupełnionym przez Wydział Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami materiałem dotyczącym „Informacji w sprawie wynajmu pomieszczeń w obiektach będących własnością Powiatu Lubińskiego” zobowiązał Wydział do przygotowania projektu uchwały, która wprowadzi jednolite zasady kalkulacji kosztów wynajmu pomieszczeń w ww. obiektach.

            Przygotowany projekt uchwały sporządzono w wyniku realizacji nałożonego zobowiązania.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)