Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 1351 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVII/1351/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  3  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Nr 92, poz. 753) oraz  art.19 ust. 2 i art.39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 206, poz. 1591), Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

                                                                       

§ 1

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  zadanie  pn.: ,,Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  na obóz integracyjno – naukowy”.

 

§ 2

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  zadanie jw., w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Dagmara Olejnik

3. Członek                           -  Alicja Augustyniak

4. Członek                           -  Ewa Gierałt

5. Członek                           -  Zbigniew Łamiński

 

 

§ 3

Zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziałowi Infrastruktury Technicznej   i  Zamówień Publicznych.

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały w tym: podpisywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszelkiej korespondencji, informacji, protokołów, ogłoszeń, druków, dokumentów itp. w sprawach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powierza Ryszardowi Kabatowi- Członkowi Zarządu, Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)