Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 1350 w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie projektu Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVII/1350/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie projektu Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

Na  podstawie  art. 32  ust. 1, ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o  samorządzie  powiatowym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz..1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr I/9.1.2/A/09 „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

§ 2

 

Upoważnia Piotra Czekajło – Wicestarostę oraz Ryszarda Kabata  - Członka Zarządu do podpisania ww. umowy.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu otwartego nr I/9.1.2/A/09 został zatwierdzony do realizacji w dniu 17 listopada 2009r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, (projekt pn.”Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego”). Projekt realizowany jest w ramach  Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany jest w całości ze środków zewnętrznych (w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  w 15 % z krajowego wkładu publicznego dla którego źródłem finansowania jest w 100 % budżet państwa).

W dniu 22 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie zostało powiadomione o pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu WND-POKL.09.01.02-02-103/09.

Wartość projektu to kwota 878.055,03 zł., okres realizacji od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)