Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1348 w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1348/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zatrudnienia dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art.112 ust 7 i art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r.  Nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zasięgnięciu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatrudnia Panią Joannę Bałasz na stanowisku dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie od dnia 1 stycznia 2010 roku  na czas nieokreślony.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)