Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1343 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1343/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81, położonej w obrębie Składowice gmina Lubin, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, oznaczonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach   określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

           

Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych w Lubinie pismem znak ZDP-4115/SL/08/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie czterech drzew z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81 położonej w obrębie Składowice gmina Lubin, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

Spółka NSS DEVELOPMENT sp. z o.o. Artur Samokar we Wrocławiu pismem z dnia 28 września 2009 r. wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew, które kolidują z planowaną do wykonania infrastrukturą, tj. zjazdy z terenu działek projektowanej zabudowy jednorodzinnej na drogę powiatową.

Drzewa oznaczone nr 1, 3 i 4 rosną na granicy działki nr 81 (droga powiatowa) oraz działek projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Natomiast, drzewo nr 2 rośnie na działce
nr 81.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki

1.
  Załącznik do 1343.doc
(27.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)