Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1340 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1340/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów                    o kwotę                                          32 500 zł

- zwiększeniu planu wydatków                    o kwotę                                          32 500 zł

 

oraz przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                 

 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet przedstawia się następująco:

 

- dochody budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

   w wysokości                                                                                             100 329 958,55 zł

   w tym:                                                                                                 

- dochody bieżące                                                                                       88 844 675,55 zł

   w tym m.in.

         - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

           administracji rządowej i innych zadań zleconych

           ustawami                                                                                          6 744 410 zł

   - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                           3 521 688 zł

 

 

- wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

w wysokości                                                                                       119 713 358,55 zł

z tego:

                                                                                             

- wydatki bieżące                                                                                 96 471 965,55 zł

      w tym m.in.:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            56 177 663,36 zł

 

- wydatki majątkowe                                                                                 23 241 393 zł

      w tym m.in.:

      - na zadania inwestycyjne                                                                20 801 460 zł

      - zakupy inwestycyjne                                                                        1 481 933 zł

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

1.
  uzasadnienie.doc
(90.5 KB)

2.
  zał 1.doc
(38 KB)

3.
  zał 2.doc
(58 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)