Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 1336 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLV/1336/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie, przyjętego uchwałą Nr CCXXII/1217/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lubinie, wprowadza się następującą zmianę:

1. W § 1 ust. 1 zapis: „Z dniem 31 grudnia 2009 r.” zastępuje się zapisem: „Z dniem 31 stycznia 2010 r.”.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)