Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 1328 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLIV/1328/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzewa z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 209, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Odrodzenia 26, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
w Lubinie, oznaczonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach   określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

           

Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych w Lubinie pismem znak ZDP-4115/SL/07/09 z dnia 26 listopada 2009 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie jednego drzewa z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 209 położonej w obrębie 5 m. Lubina położonej przy ul. Odrodzenia 26, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

Konieczność usunięcia drzewa związana jest z występowaniem zagrożenia bezpieczeństwa, jakie drzewo to może  stanowić dla osób przebywających w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie i mienia oraz ruchu drogowego na ul. Sikorskiego
i Odrodzenia w Lubinie.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)