Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 11 grudnia 2009 r. nr 1321 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  CCXLIII/ 1321/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 grudnia  2009 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  3  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Nr 92, poz. 753) oraz  art. 66 i  art. 67 ust. 1  pkt 5 lit. a i b oraz art. 19 ust. 2 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.101), Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

                                                                        § 1

 

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie z wolnej ręki  na  zadanie  pn.: ,,Roboty  dodatkowe   związane  z   robotami   remontowymi i instalacyjnymi   budynku    Starostwa Powiatowego    przy   ulicy   J. Kilińskiego   12b w Lubinie”,  zgodnie  z  dostarczonym Wykonawcy  przedmiarem robót.

 

§ 2

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Dagmara Olejnik

3. Członek                           -  Jerzy Smyka

4. Członek                           -  Magdalena Pieńko

5. Członek                           -  Marta Kuczyńska

6. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski

 

§ 3

 

Zatwierdza projekt zaproszenia do negocjacji.

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza    Wydziałowi Infrastruktury Technicznej   i  Zamówień Publicznych.

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)