Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1301 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010r
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXIX/1301/2009

ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE

 

z dnia  27 listopada 2009 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania  zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego  z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego  na 2010r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651 z 2008 r. nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120) oraz uchwały Nr XLIII/281/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

1. Ogłasza konkurs ofert na  powierzenie lub wsparcie  wykonania  zadań  publicznych

   wynikających z „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami 

  prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2010 r.”

 

2. Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić w „Gazecie Wyborczej”, prasie lokalnej „ Polska.

    Gazeta Wrocławska”, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz

     na tablicy ogłoszeń.

 

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Kabatowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik do uchwały 1301.doc
(178 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)