Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1297 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXIX/1297/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia  Panią Joannę Bałasz – dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie, a w szczególności do:

   1) udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

   2) zawierania umów na remonty do kwoty stanowiącej równowartość 1000 EURO  w ramach środków budżetowych ustanowionych dla jednostki,

   3)  zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń dla potrzeb jednostki,

  4) reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2

Upoważnienia, o których mowa w § 1 udziela się na okres od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)