Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1295 zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXIX/1295/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 27 listopada 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z  dnia 10 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz uchwały Nr XXXV/217/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/277/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 października 2009 r.,  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale  Zarządu  Powiatu  w  Lubinie  Nr CLXXIX/1007/2009  z  dnia 10  marca 2009 r.
w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych w  2009  r. zmienionej uchwałą Nr CLXXXVII/1055/2009 Zarządu Powiatu  w   Lubinie  z   dnia  21  kwietnia  2009 r.,  uchwałą   Nr CXCI/1085/2009  Zarządu Powiatu  w  Lubinie z   dnia 19 maja  2009 r., zmienionej  uchwałą  Nr CCXXXII/1269/2009 Zarządu      Powiatu      w     Lubinie   z     dnia    3    listopada   2009  r.   oraz    uchwałą   Nr CCXXXVI/1284/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1) lit. d) kwotę 158 018,91 zł zastępuje się kwotą 148 970,00 zł
2) w § 1 w pkt 1) lit. e) kwotę 448 300,00 zł zastępuje się kwotą 457 348,91 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Spraw Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Małgorzacie Drygas - Majka – Staroście Lubińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Realizując uchwałę Rady Powiatu Nr XX/217//2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/277/2009 Rady Powiatu w Lubinie Zarząd Powiatu dokonał szczegółowego rozdysponowania środków na poszczególne zadania w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwała ta porządkuje realizację wykonywanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009 r


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)