Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 listopada 2009 r. nr 1291 w sprawie informacji o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXVIII/1291/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

w sprawie informacji o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity tj. Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753), art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, N 98 poz.. 817) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55 poz. 450) Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości.

2.      Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 7 dni oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubińskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  zał.1291.doc
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)