Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 listopada 2009 r. nr 1290 w sprawie uchylenia uchwały.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXVIII/1290/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 listopada 2009 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia uchylić uchwałę nr CCXXX/1264/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 150 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Władysława Łokietka nr 3, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            W dniu 29 października 2009 r. Zarząd Powiatu w Lubinie podjął uchwałę Nr CCXXX/1264/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 150 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Władysława Łokietka nr 3, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego. W związku z zawarciem dniu 16 listopada 2009 r. umowy sprzedaży (akt notarialny Rep. A numer 10914/2009) wskazanej wyżej nieruchomości Zarząd Powiatu w Lubinie pismem z dnia 16 listopada 2009 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Lubina o cofnięcie wniosku złożonego w dniu 30 października 2009 r. oraz umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

            W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)