Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 17 listopada 2009 r. nr 1286 w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu w Lubinie dotyczącego nieprawidłowości w załatwianiu spraw przez Prezydenta Miasta Lubina.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXVI/1286/2009         

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 17 listopada 2009 r.     

 

w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu w Lubinie dotyczącego nieprawidłowości          w załatwianiu  spraw przez Prezydenta Miasta Lubina.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wnosi zawiadomienie do Wojewody Dolnośląskiego przekazane do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - zawierające zastrzeżenia co do wykonywania  obowiązków przez Prezydenta Miasta Lubina, w zakresie niewykonania uchwał Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia  23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

 

§ 2

 

Upoważnia Piotra Czekajło Wicestarostę i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania stanowiska, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Lubin, dnia 17 listopada 2009 r.

 

 

Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarządu Powiatu w Lubinie dotyczące spostrzeżonych nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków przez Prezydenta Miasta Lubina.

 

           

Zarząd Powiatu w Lubinie zawiadamia o nieprawidłowościach dostrzeżonych przy wykonywaniu władzy publicznej przez Prezydenta Miasta Lubina dotyczących niewykonania uchwał Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina, wnosząc o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i podjęcie ewentualnych działań w ramach przysługujących Wojewodzie kompetencji nadzorczych

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) do podstawowych obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta należy wykonanie uchwał rady. Tymczasem Prezydent Miasta Lubina rażąco narusza powyższy przepis bowiem do chwili obecnej nie wykonał uchwał Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

Stan faktyczny przedstawia się następująco.

            W dniu 23 września 2008 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwałę Nr XXXIV/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina. Podejmując tę uchwałę Rada postanowiła o udzieleniu z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, na rok 2008 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę niżej wymienionych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina, w wysokości 2 655 500,00 zł:

- drogi 1219D Lubin-Obora (ulica Jana Pawła II),

- drogi 1230D Lubin, ulica Piłsudskiego,

- drogi 1190D Lubin, ulica Leśna,

- drogi 1292D Lubin, ulica Hutnicza,

- drogi 1193D Lubin, ulica Paderewskiego.

 

            Również w dniu 23 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwałę Nr LIV/193/09 w sprawie  udzielenia Powiatowi Lubińskiemu, w zakresie przebudowy dróg powiatowych, w granicach administracyjnych miasta Lubina. Zgodnie z powyższą uchwałą pomoc finansowa w kwocie 3 475 000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Lubin na rok 2009 miała być udzielona Powiatowi Lubińskiemu na przebudowę :

- drogi 1219D Lubin, ulica Jana Pawła II,

- drogi 1230D Lubin, ulica Piłsudskiego,

- drogi 1190D Lubin, ulica Leśna,

- drogi 1292D Lubin, ulica Hutnicza,

- drogi 1193D Lubin, ulica Paderewskiego.

             Rada postanowiła, że szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Lubińskim, a Gminą Miejską Lubin. Jednocześnie upoważniła Prezydenta Miasta Lubina do zawarcia tych umów. Mimo podjęcia powyższych uchwał przez Radę Miejską w Lubinie, Prezydent Miasta Lubina zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. nie podjął żadnych czynności w celu ich wykonania.

 

              Wobec bezczynności Prezydenta Miasta Lubina w przedmiocie wykonania powyższych uchwał, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Lubinie przygotował projekt porozumienia z Gminą Miejska Lubin, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina zgodnie z uchwałą Nr LIV/193/09  Rady Miejskiej w Lubinie i przesłał Prezydentowi Miasta Lubina powyższy projekt porozumienia, podpisany przez Zarząd Powiatu w Lubinie. Jednocześnie przesłana została kserokopia uchwały Nr CCV/1136/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w/w porozumienia.

              Prezydent Miasta Lubina do chwili obecnej nie podpisał powyższego porozumienia, nie wniósł uwag, a nawet nie udzielił żadnej odpowiedzi mimo, że na konferencji prasowej,  w sierpniu 2008 r. publicznie deklarował przekazanie z budżetu miasta Lubina kwoty 8,5 mln. zł. na powyższy cel.

 

Zachowanie Prezydenta Miasta Lubina w ocenie Zarządu Powiatu Lubińskiego nie tylko rażąco narusza przepis art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale również szkodzi społeczności lokalnej. Należy bowiem wyjaśnić, że środki finansowe, które miasto Lubin miało przekazać na rzecz Powiatu Lubińskiego tytułem wykonania w/w uchwał Rady Miejskiej w Lubinie miały wspomagać budżet Powiatu Lubińskiego w zabezpieczeniu wymaganego wkładu własnego niezbędnego, aby ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na realizację tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Niewykonanie przez Prezydenta Miasta Lubina uchwały Nr XXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. spowodowało, że Powiat Lubiński nie mógł ubiegać się w 2008 r. o pomoc ze środków unijnych na planowane inwestycje drogowe w tym zakresie. Również w 2009 r. wobec niewykonania przez Prezydenta Miasta Lubina uchwały nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. Powiat Lubiński nie mógł ubiegać się o dofinansowanie w pełnym zakresie ze środków unijnych wskazanych w powyższej uchwale inwestycji drogowych.

Prezydent Miasta Lubina w swoim postępowaniu nie wskazał na żadne okoliczności, które mogłyby stanowić usprawiedliwienie dla niewykonania przedmiotowych uchwał Rady Miejskiej w Lubinie. Należy podkreślić, że Prezydent nigdy nie kwestionował legalności tych uchwał, publicznie deklarował przekazanie na rzecz Powiatu Lubińskiego wspomnianych środków finansowych i w pełni akceptował, jako niezwykle oczekiwaną przez mieszkańców, potrzebę wykonania przebudowy powyższych dróg.

Zgodnie z art. 96 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję”.

W ocenie Zarządu Powiatu w Lubinie przedstawione nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków przez Prezydenta Miasta Lubina w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie.

 

 

Załączniki:

  1. Wydruk uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września    2008 r. z Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. Wydruk uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. z Biuletynu Informacji Publicznej,

3.      Kserokopia pisma ZDP w Lubinie z dnia 21 lipca 2009 r. wraz z kserokopią porozumienia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)