Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 17 listopada 2009 r. nr 1285 w sprawie złożenia skargi do Rady Miejskiej w Lubinie.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXVI/1285/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE   

z dnia 17 listopada 2009 r.                     

                                                                                  

w sprawie złożenia skargi do Rady Miejskiej w Lubinie.                

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 227  i  229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 169, poz. 1387,   Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 ),  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

Wnosi skargę do Rady Miejskiej w Lubinie na bezczynność Pana Roberta Raczyńskiego Prezydenta Miasta Lubina w przedmiocie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

 

§ 2

 

Upoważnia Piotra Czekajło Wicestarostę i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania skargi, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Lubin, dnia 17 listopada 2009 r.

 

 

RADA MIASTA LUBINA

 

 

Skarżący:

Powiat Lubiński - ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin reprezentowany przez         Wicestarostę Piotra Czekajło i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty          ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

Podmiot, którego działania skarga dotyczy:

Prezydent Lubina – ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.

 

SKARGA

 

Na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a. wnosimy skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Lubina  w przedmiocie wykonania uchwał  Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. Rady Miejskiej w Lubinie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu, w zakresie przebudowy dróg powiatowych, w granicach administracyjnych miasta Lubina.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W dniu 23 września 2008 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwałę Nr XXXIV/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina. Podejmując tę uchwałę Rada postanowiła o udzieleniu z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, na rok 2008 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę niżej wymienionych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina, w wysokości 2 655 500,00 zł:

- drogi 1219D Lubin-Obora (ulica Jana Pawła II),

- drogi 1230D Lubin, ulica Piłsudskiego,

- drogi 1190D Lubin, ulica Leśna,

- drogi 1292D Lubin, ulica Hutnicza,

- drogi 1193D Lubin, ulica Paderewskiego.

 

            Również w dniu 23 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła uchwałę  Nr LIV/193/09 w sprawie  udzielenia Powiatowi Lubińskiemu, w zakresie przebudowy dróg powiatowych, w granicach administracyjnych miasta Lubina. Zgodnie z powyższą uchwałą pomoc finansowa w kwocie 3 475 000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Lubin na rok 2009 miała być udzielona Powiatowi Lubińskiemu na przebudowę :

- drogi 1219D Lubin, ulica Jana Pawła II,

- drogi 1230D Lubin, ulica Piłsudskiego,

- drogi 1190D Lubin, ulica Leśna,

- drogi 1292D Lubin, ulica Hutnicza,

- drogi 1193D Lubin, ulica Paderewskiego.

             Rada postanowiła, że szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Lubińskim, a Gminą Miejską Lubin. Jednocześnie upoważniła Prezydenta Miasta Lubina do zawarcia tych umów. Mimo podjęcia powyższych uchwał przez Radę Miejską w Lubinie, Prezydent Miasta Lubina zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. nie podjął żadnych czynności w celu ich wykonania.

 

              Wobec bezczynności Prezydenta Miasta Lubina w przedmiocie wykonania powyższych uchwał, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Lubinie przygotował projekt porozumienia z Gminą Miejska Lubin, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. Powiatowi Lubińskiemu w zakresie przebudowy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina zgodnie z uchwałą             Nr LIV/193/09  Rady Miejskiej w Lubinie i przesłał Prezydentowi Miasta Lubina powyższy projekt porozumienia, podpisany przez Zarząd Powiatu w Lubinie. Jednocześnie przesłana została kserokopia uchwały Nr CCV/1136/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w/w porozumienia.

              Prezydent Miasta Lubina do chwili obecnej nie podpisał powyższego porozumienia, nie wniósł uwag, a nawet nie udzielił żadnej odpowiedzi mimo, że na konferencji prasowej,  w sierpniu 2008 r. publicznie deklarował przekazanie z budżetu miasta Lubina kwoty                8,5 mln. zł. na powyższy cel.

 

               Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawowym obowiązkiem prezydenta, wójta, burmistrza jest wykonywanie uchwał rady gminy. Odmowa wykonania uchwały rady gminy mogłaby być uzasadniona tylko wtedy, gdyby uchwała była sprzeczna z prawem lub co najmniej budziła wątpliwości prawne. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewidują jednak procedurę badania legalności podjętych przez radę gminy uchwał. W przypadku powyższych uchwał Rady Miejskiej w Lubinie nie ma jednak żadnych wątpliwości co do ich zgodności z prawem, pozostają w obrocie prawnym i powinny być wykonane. Obowiązek wykonania ww. uchwał należy do Prezydenta Miasta Lubina i jest to obowiązek ustawowy.

 

             Na skutek niewykonania przez Prezydenta Miasta Lubina uchwał Rady Miejskiej             w Lubinie Nr XXXIV/126/08 z dnia 23 września 2008 r. i Nr LIV/193/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. Powiat Lubiński nie otrzymał pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych  i z tego powodu nie mógł ubiegać się  o udzielenie pomocy finansowej ze środków unijnych w pełnym zakresie. Planowane inwestycje z tego powodu nie mogły zostać wykonane.

 

              Prezydent Miasta Lubina nie wykonując uchwał Rady Miejskiej w Lubinie nie wskazał na żadne okoliczności, które mogłyby stanowić usprawiedliwienie tego rodzaju postępowania. Tak długa bezczynność w tym zakresie świadczy o tym, że Prezydent nie zamierza w ogóle wykonać powyższych uchwał Rady Miejskiej w Lubinie ze szkodą dla mieszkańców miasta.

 

               W ocenie Powiatu Lubińskiego zachowanie Prezydenta Miasta Lubina pozostaje      w sprzeczności z przepisami prawa, a w szczególności z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i szkodzi mieszkańcom miasta Lubina.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)