Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 października 2009 r. nr 1261 w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.
Data publikacji: 05.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.11.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVIII/1261/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 października 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie

 

 

 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zakup przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie komputera z programami, telefonu z faksem, regałów do przechowywania ubrań uczestników, w ramach 3% środków Funduszu PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wnioskiem Pani Ireny Wójtowicz - Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dotyczącym wyrażenia zgody
na zakup komputera z programami, telefonu z faksem, regałów do przechowywania ubrań uczestników konieczna jest zgoda powiatu na zakup ww. wyposażenia zgodnie z
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)