Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 października 2009 r. nr 1259 w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
Data publikacji: 05.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.11.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVIII/1259/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 października 2009 r.

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz
art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279) Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Postanawia podpisać umowę użyczenia z Zespołem Szkół Nr 2 w Lubinie na użyczenie obiektu – boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012” położonego w obrębie 8 miasta Lubina przy ul. Szpakowej na działce nr 172/7 na cele związane:

1) z udostępnieniem dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,

2) z popularyzacją aktywnego stylu życia – rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i rekreacją,

3) na zajęcia sportowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

2. Umowa użyczenia określona w ust. 1 zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

3. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Udziela upoważnienia Janowi Raduchowskiemu Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami do przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie obiektu określonego w § 1 ust. 1 za protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do sprawowania nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z mienia określonego w § 1.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr CLXXII/952/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przekazania w zarządzanie boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie upoważnił Dyrektora tej jednostki do zarządzania ww. obiektem do czasu przekazania boiska w użyczenie i zawarcia umowy użyczenia z Zespołem Szkół Nr 2
w Lubinie.

            W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest niezbędne.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)