Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 13 października 2009 r. nr 1250 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 20.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVI/1250/2009

 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 października 2009 r.

 

w sprawie  udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218  i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 W związku z realizacją  zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza  w Lubinie wraz z kładką dla pieszych – od km 0+131,70 do km 1+830” upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie zawarcia umowy na roboty dodatkowe do przedmiotowego zadania o treści, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 maja 2009 r.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)