Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 13 października 2009 r. nr 1247 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
Data publikacji: 20.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVI/1247/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 października 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 289/7 położonej w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie pismem znak ZSZZiO/KG/077/24/09/3424 z dnia 5 października 2009 r. wystąpił o wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 289/7 położonej w obrębie 5 miasta Lubina.

            Konieczność usunięcia drzew i krzewów związana jest z planowanymi pracami budowlanymi związanymi z remontem trybun, oświetlenia i ogrodzenia terenu obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)