Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 13 października 2009 r. nr 1246 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie.
Data publikacji: 20.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVI/1246/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 13 października 2009 r.

 

w sprawie upoważnienia dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie.

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz uchwały Nr XLI/274/20009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 września 2009  r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia Pana Józefa Marciniszyna – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie do zakupu roślin i niezbędnych elementów małej architektury oraz zawierania umów zgodnie z obowiązującymi przepisami do kwoty 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) w ramach realizacji zadania pn.: „zagospodarowanie terenu zielonego wokół I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie” finansowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie (dz. 900, rozdz. 90011, § 6110).

 

§ 2

Upoważnienie określone w § 1 obowiązuje do 30 listopada 2009 r.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)