Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1244 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji: 20.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1244/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 października 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na przemieszczeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r. przedstawiają się następująco:

 

- wydatki bieżące                                                                          96 268 984,37

w tym m.in.:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          55 102 238,37 zł

- wydatki majątkowe                                                                             28 298 427 zł

w tym m.in.

- na zadania inwestycyjne                                                              26 544 060 zł

      - na zakupy inwestycyjne                                                                   796 367 zł

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

1.
  uzasad.do uchw..doc
(40.5 KB)

2.
  Załącznik Nr 2.doc
(136.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)