Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1242 w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2010 r. oraz powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie grantów.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1242/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

  z dnia 6 października 2009 r.

 

w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach  oświatowych Powiatu  Lubińskiego  w 2010 r. oraz powołania   komisji  ds. oceny  wniosków  o przyznanie grantów.

 

        Na podstawie art. 32 ust .2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.         Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z  2009 r. Nr 92, poz. 753 )   Zarząd   Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje zasady udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć   pozalekcyjnych   w   jednostkach   oświatowych   Powiatu   Lubińskiego  w  2010 r.

 

 § 2

1.Celem grantu jest udzielanie wsparcia finansowego na organizację zajęć pozalekcyjnych,

   które będą pomagały :

      1)   w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz przygotowaniu uczniów do matury na

            poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

2)   w  zapewnieniu możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

      w uczeniu się,

3)      w rozwiązywaniu problemów edukacyjno- zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach,

4)      w organizacji zajęć o charakterze kulturalnym  i  artystycznym,

5)      w organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym,

 § 3

 

O grant na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych  Powiatu Lubińskiego mogą ubiegać się publiczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i inne jednostki oświatowe Powiatu Lubińskiego.

 

§ 4

Zasady finansowania projektów:

1) W ramach grantu mogą być sfinansowane wydatki faktycznie poniesione przez wykonawcę  na realizację projektu, udokumentowane rachunkami, fakturami, dowodami wpłat,  opisanymi na odwrocie, że dotyczą realizacji projektu objętego umową; realizowane najpóźniej do końca 30 listopada 2010 r.

2) Koszty przedsięwzięcia wykazane w zgłoszonym projekcie stanowią jeden z głównych elementów oceny wniosku i winny być przedstawione w formie kompletnego i rzetelnego  kosztorysu.

 § 5

1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o granty jest złożenie do dnia 15 grudnia 2009 r.  wniosku:

    1) wniosek musi być wypełniony czytelnie (komputerowo, maszynowo lub odręcznie

        pismem drukowanym),

    2) wniosek musi być kompletny oraz zawierać jasne i wyczerpujące odpowiedzi na

        wszystkie  postawione pytania,

    3) wniosek musi być sporządzony w jednym egzemplarzu i podpisany przez dyrektora

        szkoły lub jednostki oświatowej lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 6

Warunkiem niezbędnym do rozliczenia przyznanych grantów jest wypełnienie i złożenie do   dnia 30 listopada 2010 r. sprawozdania z wykorzystania otrzymanych grantów  na realizację  zajęć pozalekcyjnych, według   wzoru  stanowiącego załącznik  Nr 2.

 

§ 7

1. Powołuje się Komisję do udzielania wsparcia finansowego na organizację zajęć   

    pozalekcyjnych w  jednostkach  oświatowych  Powiatu Lubińskiego  w  2010 r. w składzie:

1) Ryszard Kabat  - Członek  Zarządu, Przewodniczący Komisji,

2) Alicja Augustyniak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

3) Piotr Stefaniak – Członek Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki,

4) Marek Dłubała- Członek Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki,

                                                                                                                                                                          5) Barbara Danek – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

2. Komisja  dokona   oceny    ofert   oraz    przedłoży    Zarządowi   Powiatu   w    Lubinie

    protokół   z   przeprowadzonych  czynności   ze  wskazaniem jednostek,  którym  zostaną

   przyznane  granty  wraz z uzasadnieniem .

§ 8

 

Nadzór nad wykonaniem  uchwały powierza  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 9

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załączniki do uchwały 1242.doc
(339.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)