Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1240 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1240/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie pokrycia kosztów .

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r.         Nr  162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 )  Zarząd Powiatu w Lubinie)  Zarząd   Powiatu   w  Lubinie    uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów wykonania scenografii  i zakupu nagród rzeczowych dla laureatów Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej , organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące  w Lubinie , do wysokości 3 000 PLN (sł : trzy  tysiące zł).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300         

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)