Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1236 w sprawie powołania członków Rady Sportu.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1236/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 października 2009 r.

 

w sprawie powołania członków Rady Sportu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 18a ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r.Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 97, poz. 801) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuje Radę Sportu Powiatu Lubińskiego, zwaną dalej Radą Sportu, jako zespół
o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym organów powiatu.

2. W skład Rady Sportu wchodzą:

1)      Stanisław Samiec – przedstawiciel P.Z.LZS w Lubinie,

2)      Franciszek Hawrysz – przedstawiciel Lubińskiego Klubu Olimpijczyka,

3)      Grażyna Ramska – przedstawiciel PSZS w Lubinie,

4)      Marian Hawrysz – przedstawiciel PTTK w Lubinie,

5)      Piotr Socha – przedstawiciel Turystyki  Pieszej  „Wędrowiec”,

6)      Krzysztof Kalisz – przedstawiciel SKF „Olimp”,

7)      Władysław Kuchna – przedstawiciel MKS „Ustronie III”,

8)      Piotr Dziubczyński – przedstawiciel SCS „Amico”.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Artykuł 18a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) stanowi: „W jednostkach samorządu terytorialnego działają rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej”.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Sportu Powiatu Lubińskiego, która obejmowała lata 2006-2009, w dniu 22.09.2009 r. przeprowadzono wybory, w wyniku których wyłoniono skład nowej Rady Sportu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)